top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1 - ALGEMEEN

Onderliggende Algemene Voorwaarden van Liefling leggen de rechten en plichten vast van partijen in het kader van de verkoop van producten door Made by Liefling aan Klanten en van het gebruik van de website van Made by  Liefling.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en de eruit voortvloeiende rechten en plichten te aanvaarden.

Made by Liefling is de handelsbenaming waaronder Femke Matthys haar  producten aanbiedt. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Eeklo België, met KBO / BTW nr. BE 0691.651.174. E-mailadres : madebyliefling@hotmail.com

Artikel 2 – SERVICE

Kiezen voor Made by Liefling is kiezen voor een persoonlijke service en gecontroleerde kwaliteit. Wij staan voor (gepersonaliseerd) drukwerk op kledij en producten, aan te kopen rechtstreeks via mail of na offerte. 

Artikel 3 – BESTELLINGSWIJZE EN PRIJZEN

Voor online bestellingen op www.liefling.me worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse taal. Enkel personen die wettelijk bekwaam zijn om een contract te onderschrijven met betrekking tot de goederen die op de website van Liefling aangeboden worden, mogen ook effectief een bestelling plaatsen bij Made by Liefling.

Om een of meerdere artikelen aan te kopen kan u een offerte aanvragen via de website. Het contract is bindend vanaf aanvaarding van de offerte via e-mail of door ondertekening van de offerte. Door de offerte te aanvaarden, plaatst u een definitieve bestelling voor de gekozen artikelen en zijn onderhavige voorwaarden van toepassing.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. 

Prijzen vermeld op de website zijn indicatief en kunnen variëren naargelang de grootte van de bedrukking, aantal bestelde exemplaren,…De prijzen vermeld op de offerte zijn definitieve en totale prijzen, BTW en verzendkosten inbegrepen. 

Artikel 4 - BETALING – LAATTIJDIGE BETALING – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Facturen zijn contant betaalbaar middels overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bestellingen zijn op voorhand te betalen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij uitblijven van de betaling, zal de vooropgestelde leveringstermijn minstens geschorst worden tot ontvangst van de betaling of zal de leveringstermijn zo nodig aangepast worden.

Bij laattijdige betaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op deze niet betaalde facturen, met een minimum van 50 EUR, en een interest van 10%.

Het eigendomsrecht van de reeds geleverde goederen blijft in handen van Liefling tot aan de dag der algehele betaling van de prijs van de bestelling. 

Artikel 5 – LEVERING - RISICO

De producten worden verzonden naar het leveringsadres binnen België dat de Klant opgeeft tijdens het bestellingsproces of kunnen worden opgehaald op het maatschappelijk adres van Made by Liefling. De leveringstermijn vermeld op de offerte is indicatief en niet bindend voor de verkoper.

De Klant wordt op de hoogte gebracht via  e-mail dat zijn pakket verzonden werd.  Bij gedeeltelijke uitlevering, wordt ook de bestelbon toegevoegd aan het verzonden pakket, met daarop aangeduid de producten die effectief in het pakket zitten.

Na ontvangst van de e-mail moet de Klant 1 tot 3 dagen rekenen alvorens de zending afgeleverd wordt.

Het pakket wordt op het leveringsadres aangeboden via de post met een beveiligde zending of via een transporteur en wordt overhandigd aan de bestemmeling, of aan elke andere persoon die aanwezig is op de plaats van het leveringsadres. Wanneer de levering niet kan gebeuren moet de Klant de instructies zoals achtergelaten door de postbode of transporteur volgen.

Om de leveringen te optimaliseren, vraagt Made by Liefling aan haar Klanten om een leveringsadres op te geven waar het pakket kan afgeleverd worden tijdens de kantooruren.

Indien de Klant niet binnen de 3 dagen reageert op het nagelaten bericht, wordt het pakket teruggestuurd naar Made by Liefling.

Artikel 6 – ANNULATIE

Bij annulatie van de bestelling ten laste van de klant vóór betaling zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de bestelling, met een minimum van 25 EUR van rechtswege onmiddellijk vorderbaar zijn.

Na betaling en/of levering is een annulatie van of verzaking aan de bestelling niet mogelijk gezien het gaat om gepersonaliseerde artikelen die volgens de wensen van de Klant gemaakt worden (artikel VI.53 WER).

Artikel 7 - WAARBORG

7.1. Waarborg conformiteit en zichtbare gebreken

Indien een product geleverd wordt dat niet conform de specificaties is zoals vermeld op de aanvaarde offerte en/of een zichtbaar gebrek vertoont, zal dat product vervangen of terugbetaald worden.

In dit geval dient de Klant uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de zending een klacht formuleren.

In voorkomend geval zal de Klant, op zijn risico, het niet-conform dan wel gebrekkig product per aangetekend schrijven terugsturen naar Made by Liefling. Indien de klacht van de Klant gegrond was en tijdig werd ingediend, neemt Made by Liefling de retourverzendingskosten op zich. Het bewijsstuk van de retourverzendingskosten moet verplicht meegestuurd worden met het teruggestuurde product. Als dit bewijsstuk niet aanwezig is, kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van de retourverzendingskosten.

De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van het beeldscherm, weersomstandigheden, materiaal, ondergrond,…Indien Made by Liefling kan aantonen dat het product in de bestelde kleur werd geleverd, kan voor een beweerde kleurafwijking geen klacht worden ingediend.

Indien voor het verstrijken van voormelde termijn van 7 kalenderdagen geen klacht wordt ingediend zal een eventueel niet conforme levering of zichtbaar gebrek als door de Klant aanvaard worden beschouwd. Klachten ingediend na deze termijn, worden als ongeldig en onontvankelijk beschouwd. 

7.2. Waarborg verborgen gebreken

Wanneer het aangekocht product een verborgen gebrek zou vertonen zal de Klant Made by  Liefling hiervan op de hoogte stellen uiterlijk binnen de twee maanden nadat het gebrek werd vastgesteld, bij gebreke waaraan de klacht als ongeldig en onontvankelijk zal worden beschouwd.

Liefling kan in alle geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard, zowel materieel of immaterieel, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van artikelen die via Made by  Liefling aangekocht werden. Bij de levering zullen instructies gevoegd worden, die nauwkeurig moeten worden nageleefd, bij gebreke waaraan Made by Liefling geen aansprakelijkheid kan dragen.  

Indien de klacht gegrond is zal naargelang het geval het product hersteld, vervangen of de prijs terugbetaald worden en dit op kosten van Made by Liefling. Ingeval van terugbetaling zal rekening worden gehouden met het gebruik / genot dat de Klant van het goed heeft gehad sinds de levering. Ingeval van consumentenkoop is de wettelijke regeling van artikel 1649bis B.W. t.e.m. 1649octies B.W. van toepassing. 

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID

De foto’s en teksten die gebruikt worden om op de website producten voor te stellen zijn ter titel van inlichting. Om die reden kan Made by Liefling niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de teksten of de foto’s.

Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op alle teksten, bewerkingen, illustraties, foto’s, beelden en muziek op de website van Made by Liefling en op alle geleverde artikelen zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing, en dit voor de gehele wereld. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze teksten, bewerkingen, illustraties, foto’s, beelden muziek en artikelen zijn de exclusieve eigendom van Made by Liefling of zijn met toestemming van de eigenaar gemaakt.

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten is strikt verboden. 

Artikel 10 – CONFIDENTIËLE INFORMATIE 

Made by Liefling verbindt zich er toe geen informatie die haar, door haar Klanten, via haar website, kenbaar gemaakt wordt aan derden door te geven. Deze informatie wordt beschouwd als confidentiële informatie.  Deze informatie wordt enkel gebruikt om de bestellingen van de Klanten te verwerken. Made by Liefling verbindt zich ertoe om gegevens met betrekking tot haar Klanten niet te commercialiseren, te verkopen of te verhuren aan derden. 

Artikel 11 – AANPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN – NIETIG BEDING

Made by Liefling houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te passen. De Algemene Voorwaarden op datum van bestelling zijn van toepassing.

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden in enigerlei opzicht nietig of onafdwingbaar wordt geacht, dan blijven de andere bepalingen gewoon van kracht.

bottom of page